Na
vrh
 

INA Deemulgator za teške nafte, Auto - cisterna

Proizvođač: Ina
Nazovite za cijenu

INA Deemulgator za teške nafte je multifunkcionalni aditiv za stimulacijsku obradu naftnog sloja i deemulgiranje teške nafte. Posjeduje vrlo dobra kompatibilna svojstva sa depresantom stiništa, te ostalim fluidima koji se koriste u kiselim obradama i pri hidrauličkom razdiranju stijena vapnenaca i pješčenjaka.
INA Deemulgator za teške nafte je bistar proizvod u tekućem stanju do temperatura nižih od -20 °C. Kod deemulgacije teških nafti može se dodavati u koncentraciji od 50 do 200 ppm-a, ovisno o svojstvima teške nafte u kojoj se koristi. Deemulgator nije korozivan.
Rukovanje i skladištenje
Bačve otvarati polako i pažljivo. Koristiti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva.
Pri transportu i skladištenju deemulgatora, bačve trebaju biti dobro zatvorene da se spriječi isparavanje. Skladištiti u natkrivenom ili zatvorenom skladištu uz dobro provjetravanje, na temperaturi najviše do 20 °C. Izbjegavati izlaganje deemulgatora toplini i otvorenom plamenu. Kod temperatura ispod tecišta, deemulgator se može predgrijati najviše do 22 °C.
Vrijeme skladištenja je jedna godina kod gore navedenih uvjeta.
 

Zadovoljava specifikacije:

INA N 22-004 TIP 2

Download dokumenata:


Kinematička viskoznost pri 40°C, mm²/s 3,29

Tecište °C <-40

Gustoća pri 20°C, g/cm³ 0,908